วิธีการลงทะเบียน
                คู่มือการใช้งาน
                Download Plug-In
  1. หลักการและเหตุผล  
 

               ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งและเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยชี้นำในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่ง

 

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนักศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้นักเรียนและนักศึกษามีพัฒนาการด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเพื่ออาชีพ (English for Occupational Purposes)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้องค์กรต่างๆ และมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ในการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งแบบการสอนในห้องเรียนและการจัดทำบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร
เพื่องานอาชีพ แสวงหา และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้

  2. วัตถุประสงค์  
 

               เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสารเพื่อการประกอบวิชาชีพให้กับนักเรียนและ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
  3. เป้าหมาย  
 

               -    นักเรียนและนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสารเพื่อการประกอบวิชาชีพ

 
 

               -    การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น นักเรียนและนักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล

 
  4. แผนการดำเนินการ  
 

               ดำเนินการพัฒนา นักเรียนระดับ ปวช. นักศึกษา ปวส. และบุคลากร ทั้งหมด 4 กลุ่มวิชาชีพหลัก จำนวน 60,000 คน
ระยะเวลาหลักสูตรโดยรวมประมาณ 8 เดือน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ

 
 

               1)  ระยะที่ 1

 
 

                     ดำเนินการพัฒนา นักเรียนระดับ ปวช. นักศึกษา ปวส. และบุคลากร ทั้งหมด 4 กลุ่มวิชาชีพหลัก จำนวน 60,000 คน
ระยะเวลาหลักสูตรโดยรวมประมาณ 8 เดือน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ

 
 

               2)  ระยะที่ 2

 
 

                     นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 50,000 คน ระยะเวลา
หลักสูตร 6 เดือน โดยเริ่มโครงการเดือนพฤษภาคม 2551

 
  5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

              5.1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ

 
 

              5.2 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

              5.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
  6. รูปแบบการพัฒนา  
 

               -    เป็นการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

               -    มีบริการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านทางกระดานข่าว (Web board)
โดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 
 

               -    มีบริการ Call Center เพื่อตอบปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นทางโทรศัพท์หมายเลข 02-642-7242 (10 คู่สาย) ต่อ
ฝ่ายบริการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษอาชีวะฯ โดยจัดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 20.30 น. และวันเสาร์
9.00 – 17.30 น.

 
 

               -    จัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าเรียนทั้งหมด ทั้งในส่วนของข้อมูลบุคคล วันเริ่มต้นการเรียน วันสิ้นสุด ตลอดจนผลการเรียน
ของผู้เรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการพัฒนา

 
 

               -    เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีการประสานกระบวนการเรียนการสอนกับการประเมินผลตลอดหลักสูตร ทำให้เป็นการเรียน
ที่เห็นพัฒนาการและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

 
 

               -    ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง และทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง สามารถกำหนดเวลาเรียนได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม และสามารถทบทวนบทเรียนต่างๆ ได้มากตามที่ตนเองต้องการ

 
  7. เนื้อหาหลักสูตร  
 

               หลักสูตร English for Occupational Purposes (EOP) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หลักสูตรย่อยตามกลุ่มวิชา ดังนี้

 
 

               1)  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตรและประมง (English for Agriculture and Fisheries)

 
 

               2)  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (English for Industry and Technology)

 
 

               3)  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพาณิชยกรรม (English for Business and Commerce)

 
 

               4)  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและท่องเที่ยว (English for Hotel and Tourism)

 
 

               โดยแต่ละกลุ่มวิชาจะแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ระดับ คือ beginner, elementary, pre-intermediate และ intermediate
ในแต่ละระดับ จะแบ่งเนื้อหาเป็นระดับละ 3 บทเรียน (modules) และในแต่ละบทเรียนจะมี 8 หน่วยการเรียน (units) รวมแล้ว
แต่ละกลุ่มวิชาชีพหลัก จะมีบทเรียนรวมจำนวน 12 บทเรียน (modules) และมีหน่วยการเรียนรวมจำนวน 96 หน่วยการเรียน (units)
โดยเนื้อหาของหลักสูตร ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง-การพูด เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงในสาขาอาชีพ

 
  8. การประเมินผล  
 

               ผู้เรียนที่เรียนจบอย่างน้อย 80 หน่วยการเรียน (units) ของ 1 กลุ่มวิชาหลักที่ทำการลงทะเบียนไว้ จะได้รับวุฒิบัตรร่วม
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
  9. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ  
 

               ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 เดือน (มีนาคม ถึง พฤศจิกายน 2551)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 

Copyright © smartteach.net All rights reserved