อาจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ กองแก้ว
Ajarn Dr.
Chulaporn Kongkeo
 
ปริญญาเอก
สาขา Educational Teachnology
   

รศ.ดร. ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
Assistant Professor Dr.
Punchalee Wasanasomsithi
 
ปริญญาเอก
สาขา Language Education
   
   

ผศ.ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์
Assistant Professor
Chalatip Charnchairerk
 
ปริญญาโท
สาขา ESL
   

อาจารย์ รนนท์ รุ่งนภาเวทย์
Ajarn
Rananda Rungnaphawet
 
ปริญญาโท
สาขา Communication Studies
   

ผศ.ดร. เริงฤดี สุนทรมณี
Assistant Professor Dr.
Reongrudee Soonthornmanee
 
ปริญญาเอก
สาขา Reading Education