อาจารย์ วรลัญจ์ กองพลพรหม
Ajarn
Woralan Kongpolphrom
 
ปริญญาโท
สาขา English Language Studies
and Methods
   

ผศ. วีณา เกียรติ์อนุพงศ์
Assistant Professor
Veena Kiat-anupong
 
ปริญญาโท
สาขา Linguistics
   
   

ผศ.วัฒนวรรณ สงวนเรือง
Assistant Professor
Wattanawan Sanguanruang
 
ปริญญาโท
สาขา English
   

อาจารย์ สมพร หาญดี
Ajarn
Somporn Handee
 
ปริญญาโท
สาขา English