ผศ. สาหรี กุลสิริสวัสดิ์
Assistant Professor
Saree Kulsiriswad
 
ปริญญาโท
สาขา English
   

อาจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี
Ajarn
Samertip Karnchanachari
 
ปริญญาโท
สาขา Applied Linguistics
   
   

ผศ. เสียงทิพย์ สุขศรี
Assistant Professor
Siengtip Sukhsri
 
ปริญญาโท
สาขา Communication
Development
   

ผศ. เสาวภา ฉายะบุระกุล
Assistant Professor
Saowapa Chayaburakul
 
ปริญญาโท
สาขา English