ผศ. องค์อร ธนานาถ
Assistant Professor
Ong-on Thananart
 
ปริญญาโท
สาขา ESL
   

ผศ. อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์
Assistant Professor
Ubolrat Thengtrirat
 
ปริญญาโท
สาขา Applied Linguistics
   
   

อาจารย์ อิงทิพย์ รัตตะรังสี
Ajarn
Engtip Rattarangsi
 
ปริญญาโท
สาขา ESL
   

อาจารย์ เอื้อมพร พืชพันธ์
Ajarn
Eurmporn Pechpan
 
ปริญญาโท
สาขา English