วิธีการลงทะเบียน
                คู่มือการใช้งาน
                Download Plug-In
  ความสำคัญของโครงการ  
 

               ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งและเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นปัจจัยชี้นำในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ มีผลในปี พ.ศ. 2558 และจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง

 

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเพื่ออาชีพ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ (English for Occupational Purposes) ด้วยระบบ E-learning สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีงบประมาณ 2555 โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการฯ ให้กับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้หน่วยงานต่าง ๆ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษทั้งแบบการสอนในห้องเรียนและการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning)้

  วัตถุประสงค์  
 

               เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสื่อสารเพื่อการประกอบวิชาชีพหรือ การปฏิบัติงานให้กับนักเรียน
นักศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
  กลุ่มเป้าหมาย  
 

                   นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35,000 คนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ

 
  การประเมินผล  
 

               ผู้เข้ารับการพัฒนาที่เรียนจบตามข้อกำหนดของหลักสูตร คือ ร้อยละ 80 ของสาขาที่เลือกเรียนจะได้รับวุฒิบัตรร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
  เกี่ยวกับเนื้อหา หลักสูตร English for Occupational Purposes(EOP)  
 

               แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สาขา ดังนี้

 
 

              1. ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตรและการประมง (English for Agriculture and Fisheries)

 
 

              2. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (English for Industry and Technology)

 
 

              3. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพาณิชยกรรม (English for Business and Commerce)

 
 

              4. ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและท่องเที่ยว (English for Hotel and Tourism)

 
 

                   แต่ละสาขาจะแบ่งเนื้อหาตามความยากง่ายเป็น 4 ระดับ คือ Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, และ Intermediate ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการสอนจากบทสนทนาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ครอบคลุมทักษะด้านการฟัง-การพูด การอ่าน-การเขียน และไวยากรณ์ โดยเน้นความสำคัญของทักษะการฟังและพูดเป็นหลัก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 

Copyright © smartteach.net All rights reserved